Właściciel: GMD Małgorzata Dąbrowska, 15-345 Białystok, ul. Kręta 2 lok.5, NIP 9661349052, tel. 502 035 090

§ 1

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r. poz. 157)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. W sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Poz. 925).
 3. Niniejszego statutu.
 4. Innych przepisów prawa.

§ 2

Siedziba Niepublicznego Żłobka "Supermocni" znajduje się w Białymstoku przy ul. Krętej 2 lok. 5, osiedle Nowe Miasto.

§ 3

Organami żłobka są:

 1. Właściciel: Małgorzata Dąbrowska
 2. Dyrektor żłobka: Ewelina Łapińska

§ 4

Zadania:

 1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka.
 2. Zatrudnienie i zwalnianie opiekunów, kadry administracyjnej i obsługi.
 3. Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka.
 4. Ustalanie wysokości czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci.
 5. Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zadaniami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 6. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka.
 7. Opracowanie dokumentacji pedagogicznej- zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych.
 8. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.
 9. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 10. Sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów.
 11. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy- według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 12. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.
 13. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka.
 14. Zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących żłobka.

§ 5

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 1. Zapewnia dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Gwarantuje dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwe do wieku dziecka;
 4. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 5. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka;
 6. Zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 7. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabia podstawowe stosunki wielkości, czasu i przestrzeni, rozwija mowę, myślenie oraz zapoznaje z otaczającym środowiskiem i przyrodą;
 8. Kształtuje elementarne postawy społeczne, poprzez prawidłowe współuczestniczenie dziecka w życiu grupy rówieśniczej, pobudza i rozwija uczucie przywiązania i życzliwości;
 9. Tworzy warunki do wczesnej nauki;
 10. Rozwija wrażliwość estetyczną dzieci, wyobraźnię, pobudza zdolności manualne poprzez różne formy zajęć plastyczno-technicznych oraz dbałość o estetykę swojego otoczenia;
 11. Zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 12. Współpracuje z rodzicami w sferze rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka oraz podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela starannej informacji o postępach rozwojowych dziecka, jego zachowaniu, pełni wobec rodziców/opiekunów funkcję doradczą oraz wspiera ich działania wychowawcze;

§ 6

Pracownicy żłobka w realizacji swoich zadań kierują się przede wszystkim:

 1. Dobrem dziecka;
 2. Potrzebą wyrównania deficytu rozwojowego;
 3. Potrzebą wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie rozwoju jego zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych;
 4. Dostosowaniem czasu trwania zajęć do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 7

 1. W realizacji celów statutowych żłobka wszystkie stosowane metody, formy, zagadnienia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci uczęszczających do placówki. Pracujemy wykorzystując zajęcia ruchowe, muzyczne itp., które odbywają się w przyjaznych wnętrzach dostosowanych do etapu rozwoju dzieci w wieku 1-3 lat.
 2. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju intelektualnego podopiecznych, umiejętności w pracy w grupie w atmosferze wzajemnej akceptacji i współpracy, naukę obowiązujących norm i zasad  społecznych.
 3. Wszystkie zajęcia odbywające się w żłobku są przemyślane i zaplanowane, w sposób adekwatny dla danej grupy wiekowej. Zarówno dyrektor jak i opiekunowie w przygotowywaniu programów działają twórczo, ale również elastycznie, mając na uwadze preferencje grupy w której pracują.

§ 8

 1. Żłobek "Supermocni" świadczy usługi opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie wobec każdego dziecka w godzinach pracy placówki: 6:30-17:00.
 2. Do żłobka przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, z uwzględnieniem wolnych miejsc.
 3. Usługi świadczone w żłobku są płatne. Płatności regulowane są cennikiem dostępnym w żłobku oraz na stronie internetowej. Opłata wpisowa dotyczy każdego dziecka i jest uiszczona w dniu podpisania umowy tytułem zaliczki przeznaczonej na materiały oraz środki higieniczne wykorzystywane podczas zajęć w żłobku. Jest to opłata jednorazowa. Opłata wpisowa gwarantuje dziecku materiały przez okres zawarcia umowy. Wpłata opłaty wpisowej oznacza akceptację regulaminu i jest bezzwrotna.
 4. W przypadku korzystania z usług żłobka w trybie godzinowym, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić obecność dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem w czasie godzin pracy żłobka t.j. 6:30-17:00. Dziecko zostanie przyjęte, o ile w danym dniu będą wolne miejsca. Płatność zostaje naliczana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

§ 9

 1. Umowa podpisywana jest na czas określony (12 miesięcy). Możliwość wypowiedzenia umowy obowiązuje po obu stronach: rodziców/opiekunów prawnych jak i zarządu żłobka. W obu przypadkach obowiązuje okres 60 dni wypowiedzenia, a na zwolnione miejsce zostaje ogłoszona rekrutacja.  
 2. Wszelkie opłaty wpłacane są do rąk własnych zarządu ewentualnie przelewem na :

  GMD Małgorzata Dąbrowska
  15-345 Białystok; ul. Kręta 2 LU 5
  Nr Konta: 40 8060 0004 0019 7960 2000 0060
  Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka + miesiąc
   
 3. Płatność za pobyt dziecka w żłobku rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani uiścić z góry za dany miesiąc w terminie do 5-go każdego miesiąca.
 4. W razie nieobecności dziecka w żłobku, czesne nie jest zwracane.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez rodziców/opiekunów prawnych, są oni zobowiązani do poinformowania dyrektora pisemnie z 60 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Płatność za pobyt w żłobku ustępuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia (60 dni).
 7. Niewykorzystane przez rodziców/opiekunów prawnych godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, a wszystkie opłaty uiszczone przez rodziców/opiekunów prawnych są bezzwrotne.
 8. W sytuacji, w której rodzic/opiekun prawny nie uiścił opłaty czesnego zarząd żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres wraz z odsetkami ustawowymi oraz ustawowym ryczałtem windykacyjnym.

§ 10

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pozostawiania w  żłobku tylko i wyłącznie dzieci zdrowych. Dziecko chore lub takie, którego stan wskazuje na rozwój choroby nie zostanie przyjęte do żłobka.
  Personel żłobka NIE MA PRAWA i NIE PODAJE dzieciom leków.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni poinformowani o chorobie dziecka mają obowiązek osobiście odebrać dziecko w jak najkrótszym odstępie czasu-maksymalnie 60 minut. Po upływie tego czasu personel, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka może wezwać lekarza lub pogotowie (na koszt rodziców/opiekunów prawnych).

§ 11

 1. Dzieci mogą być odbierane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby przez nich upoważnione pisemnie.
 2. Opiekunowie oraz dyrektor zastrzegają sobie prawo do weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru na podstawie dowodu osobistego.   
 3. Nie ma możliwości telefonicznego/ustnego upoważnienia osoby do odbioru dziecka.
 4. Osobom pod wpływem alkoholu dzieci nie zostaną wydane.
 5. W sytuacji, w której opiekun/osoba upoważniona jest pod wpływem alkoholu, dyrektor nawiązuje kontakt z drugim rodzicem/opiekunem prawnym, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego postępowania w celu odebrania dziecka ze żłobka. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców/opiekunów prawnych w upoważnieniu do odbioru dziecka ze żłobka. W ostateczności o zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana policja.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka zgodnie z godzinami pracy żłobka.
 7. W razie braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy żłobka, wynikających z nagłych sytuacji losowych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel żłobka.
 8. W przypadku w którym rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka w godzinach pracy żłobka, zobowiązany jest pokryć koszty opieki według cennika.
 9. Prośba rodziców/opiekunów dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona prawomocnym postanowieniem sądu.

§ 12

 1. Niepubliczny żłobek "Supermocni" zapewnia dziecku:
  • Profesjonalną opiekę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą;
  • Właściwe warunki do wspomagania rozwoju indywidualnej osobowości dziecka za pomocą organizowanych zajęć twórczych oraz edukacyjnych;
  • Wykwalifikowaną kadrę;
  • Bezpieczeństwo w czasie pobytu w żłobku oraz w trakcie organizowanych zajęć;
  • Możliwość zorganizowania okresowych spotkań rodziców z opiekunami.

§ 13

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają przede wszystkim prawo do:
  • Rzeczowej informacji o zachowaniu w grupie, rozwoju oraz udziału w zajęciach swojego dziecka;
  • wsparcia ze strony personelu żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • otrzymywaniu informacji podnoszącej ich świadomość psychologiczno-pedagogiczną;
  • wsparciu w kontaktach z: psychologiem, logopedą, pediatrą itp;
  • indywidualnych konsultacji na wniosek kadry lub rodziców/opiekunów prawnych;
  • uczestnictwa w wydarzeniach lub uroczystościach z udziałem dzieci czy też najbliższych członków rodziny;
  • zgłaszania zastrzeżeń czy też sugestii dotyczących sfery organizacyjnej pracy żłobka.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • przekazywania prawdziwej i rzetelnej informacji opiekunom żłobka dotyczącej zdrowia dziecka, mającej wpływ na bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie dziecka w grupie;
  • systematycznego kontaktu z personelem w celu ujednolicenia działań wychowawczych;
  • zadbanie o bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze żłobka do domu;
  • terminowego uiszczania opłat czesnego;
  • punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki;
  • natychmiastowego odbioru dziecka po zgłoszeniu przez dyrektora bądź opiekuna podejrzenia choroby dziecka.

§ 14

Zarząd Niepublicznego żłobka "Supermocni" zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w następujących sytuacjach:

 1. rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie uiścili opłaty za kolejny miesiąc świadczenia usług żłobkowych;
 2. zachowanie dziecka uniemożliwia prowadzenie zajęć kadrze bądź też jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub zdrowia innych dzieci;
 3. braku współpracy między personelem żłobka, a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w kwestii rozwiązania problemów zaistniałych w procesie wychowania i edukacji dziecka.

§ 15

 1. Organem nadzorującym Niepubliczny Żłobek "Supermocni" w Białymstoku w zakresie warunków i jakości świadczonych usług jest Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Białymstoku w drodze uchwały.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 3. Zarząd Niepublicznego Żłobka "Supermocni" zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w statucie bez wcześniejszego informowania stron. W przypadku gdy zmiany wymuszą zmiany w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześnie.